Apakah yang harus kita lakukan terhadap isi kandungan alquran. Beberapa Isi Kandungan Taurat dan Injil Yang Asli Menurut Al

kandungan isi Al

Dan sesungguhnya umatku akan berpecah-belah menjadi 73 agama. Hukum amaliyah tersebut secara garis besar terbagi menjadi dua bagian, a.

Next

Pokok

Percaya kepada Allah SWT adalah salah satu butir rukun iman yang pertama. Ampunilah kami Ya Tuhan kami, dan kepada-Mu tempat kami kembali.

Next

panduan dasar islam: Metode Memahami Alquran

Dan mereka itulah teman yang sebik-baiknya.

Next

Pengertian Al

Ibadah mahdah artinya ibadah khusus yang tata caranya sudah ditentukan, seperti: shalat, puasa, zakat dan haji.

Beberapa Isi Kandungan Taurat dan Injil Yang Asli Menurut Al

Namun, ada sebagian orang yang menyimpang memiliki anggapan bahwa setiap mubaligh adalah rasul, dan rasul tetap diutus sampai hari Kiamat. Yang menerapkan secara utuh adalah Abu Hanifah dan pengikut-pengikut mazhabnya. Salah satu contoh adalah yang tertulis dalam Surah Yusuf ayat 111 yang artinya,"Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal.

Next

Lima Hak Al

Haqqu-l Hifzi Haqqul hifzi ialah bahwa al-quran itu punya haq untuk dihafal oleh setiap muslim. Kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya.

Wajibnya Mempelajari dan Mentadabburi al

Oleh sebab itu, para ulama menggolongkan ayat-ayat yang turun di kota Makkah dengan sebutan Surah Makkiyah sedangkan yang turun di kota Madinah disebut Surah Madaniyah.