Kepriye carane supaya bisa maca geguritan kanthi becik. MATERI BAHASA JAWA KELAS 11 GEGURITAN

4. Supaya bisa maca geguritan kanthi becik, bab

Carane maca geguritan kang becik lan endah sakurang - kurange ana 4, yaiku Wicara, Wirama, Wirasa, lan Wiraga. Geguritan gagrag anyar ora kaiket paugeran kaya mangkono mau.

Next

4. Supaya bisa maca geguritan kanthi becik, bab

Irama uga bisa ateges owah-owahan saka banter-alon , dhuwur-cendhek , utawa dawa-cendheke tembung kanthi ngulang mekaping-kaping kang ancase nuwuhake gelombang swara supaya gawe endahe geguritan. Struktur Fisik Stuktur fisik geguritan nyakup : pamilihe tembung diksi , pengimajinasian, lelewaning basa, purwakanthi. Ana maca lancar tegese anggone maca cepet.

Next

MENGENAL GEGURITAN

Metafora : mbandingake barang marang barang liyane kang sipate pada. Amanat Yakuwe pesen kang diwedharake penyair marang pamaos. Amarga maca geguritan tanpa mangerteni isine, anggone maca bakal sasar susur ora karuan.

MACA GEGURITAN

Maca geguritan karo tembang iku ora padha. Titikane geguritan gagrag lawas, yaiku diwiwiti kanthi ukara sun nggegurit, lumrahe sapadane dumadi saka patang gatra, guru lagu wirama gumathok.

MENGENAL GEGURITAN

Geguritan gagrag anyar ora nduweni struktur kang baku ngenani cacahe gatra, apadene cacahe pada. Tuladha: bun embun bisa dadi pralambang wening, niyat suci, tulus, endahing swasana esuk.

Next

GEGURITAN

Nada Tone Nada, yaiku tatacarane panggurit anggone medharake kekarepan sajroning geguritan.

Next